venres, 15 de maio de 2009

Rede de Seguimento de Anfibios e Réptiles de Galicia (SARGA)

Datos obtidos en dúas grellas de 10 x 10 km da Comarca de Monterrei

Salamandra - Transectos nocturnos para anfibios
Especies e número de exemplares observados en catro transectos:Pintafontes común, Lissotriton boscai, 2 exemplares
Sapiño comadrón, Alytes obstetricans, 5 exemplares
Sapo cunqueiro, Bufo bufo, 15 exemplares
Ra patilonga, Rana iberica, 1 exemplar
Ra verde, Pelophylax perezi, 2 exemplares


Hyla - Estacións de escoita nocturna de anuros
Especies e número de exemplares escoitados en quince estacións:Sapiño Comadrón, Alytes obstetricans, 23 exemplares, máis outros 30 aproximadamente
Sapo corriqueiro, Bufo calamita, 2 exemplares
Marza, Hyla arborea, 68 exemplares, máis outros 20 aproximadamente
Ra verde, Pelophylax perezi, 72 exemplares


Triturus - Mostraxe de charcas para anfibios
Especies e número de exemplares observados en dez puntos de mostraxe:
Píntega, Salamandra salamandra, 1 larva
Pintafontes común, Lissotriton boscai, 38 exemplares e 6 larvas
Pitafontes verde, Triturus marmoratus, 5 exemplares e 4 larvas
Ra verde, Pelophylax perezi, 62 exemplares

Lacerta - Transectos diurnos para réptiles
Especies e número de exemplares observados en catro percursos de tres tramos cada un:Esgonzo ibérico, Chalcides bedriagai, 3 exemplares
Esgonzo común, Chalcides striatus, 2 exemplares
Lagarto arnal, Timon lepida, 6 exemplares
Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica, 17 exemplares
Lagarta rabuda, Psammodromus algirus, 33 exemplares
Escáncer común, Anguis fragilis, 1 exemplar
Escáncer cego, Blanus cinereus, 4 exemplares
Cobregón, Malpolon monspessulanus, 4 exemplares
Cobra de auga viperina, Natrix maura, 1 exemplar
.
Citas de anfibios e rétiles fora de mostraxe
Anfibios:
Píntega, Salamandra salamandra, 1 exemplar
Pintafontes común, Lissotriton boscai, 1 exemplar
Pintafontes verde, Triturus marmoratus, 3 exemplares
Sapiño comadrón, Alytes obstetricans, 3 exemplares, máis outros 30 aproximadamente
Sapiño pinto, Discoglossus galganoi, 2 exemplares
Sapo cunqueiro, Bufo bufo, 8 exemplares
Sapo corriqueiro, Bufo calamita, 4 exemplares
Marza, Hyla arborea, 1 exemplar
Ra patilonga, Rana iberica, 3 exemplares
Ra verde, Pelophylax perezi, 1 posta
Réptiles:
Ladra, Tarentola mauritanica, 1 exemplar
Esgonzo común, Chalchides striatus, 3 exemplares
Lagarto arnal, Timon lepida, 6 exemplares
Lagarto das silveiras, Lacerta schreiberi, 3 exemplares
Lagarta galega, Podarcis bocagei, 2 exemplares
Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica, 5 exemplares
Lagarta rabuda, Psammodromus algirus, 7 exemplares
Lagarta cincenta, Psammodromus hispanicus, 5 exemplares
Escáncer común, Anguis fragilis, 1 exemplar
Escáncer cego, Blanus cinereus, 2 mudas
Serpe riscada, Rhinechis scalaris, 4 exemplares e 2 mudas
Cobregón, Malpolon monspessulanus, 1 exemplar e 3 mudas
Cobra de auga viperina, Natrix maura, 1 exemplar
Cobra de auga de colar, Natrix natrix, 2 exemplares
Atropelos e mortes de anfibios e réptiles
Anfibios:
Sapo cunqueiro, Bufo bufo, 3 exemplares atropelados
Ra patilonga, Rana iberica, 1 exemplar morto
Réptiles:
Lagarto arnal, Timon lepida, 2 exemplares atropelados
Serpe riscada, Rhinechis scalaris, 1 exemplar matado
Cobregón, Malpolon monspessulanus, 6 exemplares atropelados e 1 exemplar matado
Ameazas
*Abandono do campo
*Actividades extractivas
*Agricultura e gandeiría: modificación de terreos
*Colmatación
*Construción de obras públicas: asfaltado de pistas rurais, canalización dos cursos de auga
*Fitosanitarios: herbicidas, sulfatos
*Introdución de especies alóctonas: Black-Bass, Cangrexo roxo, Galápago de Florida, Percasol, Visón americano
*Modificacións do medio acuático: recheo de lagoas
*Residuos sólidos: entullos, electrodomésticos, envases, lixo...
*Urbanización
*Verquidos: augas residuais

.
SARGA
Autor e coordinador do proxecto: Martiño Cabana Otero