venres, 20 de agosto de 2010

Odonatos no estío polo val do Támega


Libellula depressa
Concello de Monterrei. 16 de maio do 2010

Pyrrhosoma nymphula
Concello de Verín. 21 de xuño do 2010

Onychogonphus forcipatus
Concello de Verín. 25 de xullo do 2010

Erythromma lindenii
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Ceriagrion tenellum
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Ischnura graellsii
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Platycnemis acutipennis
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Platycnemis latipes
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Calopteryx xanthostoma
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010
Crocothemis erythraea Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Lestes viridis
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Anax imperator
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010Orthetrum coerulescens
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Ceriagrion tenellum
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Sympetrum striolatum
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Sympetrum fonscolombii
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Aeshna cyanea
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010

sábado, 15 de maio de 2010

Uma viagem por Valpaços

Hai algunhas especies mediterráneas que están ás mesmísimas portas da Galiza. As citas máis próximas distan a tan só uns 30 km en liña recta coa zona de Verín, ou áinda menos, polo que poderían acabar ocorrendo na comarca, cando menos ficarían moi preto.
No sábado 15 de maio percorrrimos a zona de Valpaços, Rafa Vázquez 'Nocko' e mais eu, para mostrarme, en especial, as especies de hérpetos mediterráneos "Lagartija colirroja - Lagartixa-de-dedos-dentados" (Acanthodactylus erythrurus) e "Gallipato - Salamandra-de-costelas-salientes" (Pleurodeles waltl), que xa tiñan citadas noutra visita anterior da Asociación Saramaganta (Anxos Romeo, Martiño Cabana, Rafa Vázquez 'Nocko' e Ricardo Ferreiro). Desta volta atopámonos coa sorpresa de descubrir un exemplar da fermosa "Culebra de herradura - Cobra-de-ferradura" (Hemorrhois hippocrepis), non existindo citas en territorio galego para ningunha destas tres especies.
Hemorrhois hippocrepis (fotografía de Rafa Vázquez 'Nocko')
Río Rabaçal Pleurodeles waltl (fotografía de Rafa Vázquez 'Nocko')

Acanthodactylus erythrurus
Na zona tamén é frecuente o "Zimbro" (Juniperus oxycedrus), unha árbore tampouco citada para Galicia e que está tamén aí, ao ladiño mesmo.
Juniperus oxycedrus
Tamén se detectaron outras especies de hérpetos como Píntega común (Salamandra salamandra), Pintafontes verde (Triturus marmoratus), Sapo corriqueiro (Epidalea calamita), Ra verde (Pelophylax perezi), Esgonzo ibérico (Chalcides bedriagae), Escáncer cego (Blanus cinereus), Lagarta rabuda (Psammodromus algirus), Lagarto arnal (Timon lepidus), Cobra de auga viperina (Natrix maura).
Chalcides bedriage (fotografía de Rafa Vázquez 'Nocko')
Timon lepidus
En aves observamos e escoitamos, entre outras máis comúns, varios territorios de Picanzo cabecirrubio (Lanius senator), Bubelas (Upupa epops), Papafigos (Oriolus oriolus), dúas Aguias cobreiras (Circaetus gallicus) con piídos en voo paralelo, Abellarucos (Merops apiaster)...
Lanius senator

domingo, 25 de abril de 2010

Training-days Verín

Video de imaxes dos training-days, unha actividade de campo para coñecer mellor os réptiles e anfibios, o seu estudo, a labor dos investigadores, e moito máis, realizado pola comarca de Verín-Monterrei e outras zonas do surleste ourensán durante o fin de semana do 24 e 25 de abril do 2010

Unha iniciativa da Asociación Saramaganta
Imaxes en Picasa
Enlaces relacionados:
Blog da Asociación Saramaganta - Training Days en Verín - Anfibios
Blog da Asociación Saramaganta - Training Days en Verín - Réptiles
Blog do Grupo Naturalista Hábitat - Training days en Ourense

sábado, 10 de abril de 2010

Ruta herpetolóxica polo Mente e o Rabaçal

Descuberta outra poboación de Escáncer cego, Blanus cinereus, en territorio galego, unha das especies máis mediterráneas de Galicia
Río Mente
Escáncer cego, Blanus cinereus
muda de Blanus cinereus
Arácnido da Familia Thomisidae, pode que da especie Xysticus cristatus, en Viola sp.
xunto cos réptiles e invertebrados, a flora é un dos puntos fortes da zona do Mente
Vacaloura, Physomeloe corallifer, interesante endemismo ibérico
Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica
Lagarta rabuda, Psammodromus algirus
observouse unha cobra cruzando o camiño a gran velocidade, podería ser un Cobregón, Malpolon mospessulanus
Nymphalis polychloros
Escáncer, Anguis fragilis
recollimos en Castrelo de Abaixo o nome vernáculo Escóupolo para a especie Anguis fragilis Fedegosa da especie Coreus marginatus Ra patilonga, Rana iberica distinta coloración en Rana iberica Gabeador azul, Sitta europaea xuvenil de Lagarto arnal, Timon lepidus
Pintafontes verde, Triturus marmoratus
Pintafontes común, Lissotriton boscai coloración ventral de Lissotriton boscai Ra verde, Pelophylax perezi molusco de auga doce do Xénero Planorbis Equus asinus e Bos taurus, como ían faltar! pegadas de Londra, Lutra lutra Narcissus pseudonarcissus Lagarto das silvas, Lacerta schreiberi Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica

Lagarto das silvas, Lacerta schreiberi Sapo cunqueiro, Bufo bufo Cobra de auga viperina, Natrix maura
Pintafontes común, Lissotriton boscai
Escáncer, Anguis fragilis
Amorodio, Fragaria vesca
xunta dos ríos de Pentes e de San Lourenzo (río Rabaçal) Esgonzo común, Chalcides striatus Cobra de auga viperina, Natrix maura Lagarto arnal, Timon lepidus

Alberto Rivero, Anxos Romeo, Martiño Cabana, Rafa Vázquez, Xosé Ramón Reigada